Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | ISO 14001:2015


Η Sana Investments ltd από το 2018 ολοκληρώνει την περιβαλλοντική, κοινωνική, εταιρική της ευθύνη με την πιστοποίηση της TUV Austria - Hellas στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με το ISO 14001:2015. Σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα, η ποιότητα αποτελεί τη βάση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Το φυσικό επόμενο βήμα έχει επιτευχθεί με την απόκτηση της πιστοποίησης.

Τηρώντας όλες της προδιαγραφές του ISO 14001:2015 διαχειριζόμαστε την περιβαλλοντική ευθύνη μας με συστηματικό τρόπο, ώστε να συμβάλλουμε στoν περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας. Το ISO 14001 αφορά στις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Τα οφέλη που προσφέρει

  • Βελτίωση περιβαλλοντικής επίδοσης

  • Σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η μείωση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και πόρων γενικότερα, η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, η μείωση της παραγωγής αποβλήτων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διάθεσής τους και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών (όσον αφορά θέματα παραγωγικότητας, αποβλήτων, συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, κ.α.).

#TUVAUSTRIAHELLAS #CERTIFICATION #ENVIROMENT #etheriobiostores #greenfoods #ISO140012015

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

© 2017 Sana Investments Ltd